Context

 • Română

  Din cauza șomajului ridicat în rândul tinerilor, a alinierii nepotrivite a competențelor și a abandonului școlar în multe state membre ale UE, orientarea în carieră a celor care termină școala se bucură de o atenție deosebită - cu atât mai mult după pandemia COVID-19. Cu toate acestea, experiența arată că o orientare în carieră eficientă trebuie să înceapă cât mai devreme pentru ca tinerii să beneficieze de egalitatea de șanse și să poată lua decizii corecte cu privire la viitorul lor educațional și profesional. Orientarea în carieră îi va ajuta să găsească traseul profesional care li se potrivește.

  În multe țări, elevii de 13-14 ani trebuie să aleagă dacă vor continua să studieze în învățământul de masă, dacă se vor concentra pe „matematică/științe” sau dacă vor alege formarea profesională. Chiar și la această vârstă fragedă, ei trebuie să facă alegeri importante care le vor afecta opțiunile de carieră în viitor.

  • Cum pot acești tineri să ia decizii în privința opțiunilor de studiu în cunoștință de cauză?
  • Cine îi poate ajuta pe elevii să aleagă următorul ciclu de învățare, care le poate determina viața?
  În principal părinții, consilierii de carieră și profesorii le pot fi alături pentru a-i sprijini în luarea celei mai bune decizii care să se potrivească cu abilităților și competențele lor. Cu toate acestea, personalul din învățământ nu deține pregătirea necesară pentru a oferi consiliere în carieră pentru elevii de 13 și 14 ani. Așadar, acești tineri ajung să nu beneficieze de servicii de consiliere în carieră în mod profesionist, într-o etapă foarte importantă din viața lor. În acest punct al evoluției, elevii au au nevoie cel mai mult sunt așa-numitele „abilități de proiectare a vieții”, adică cunoștințele, mentalitatea și competențele. Descoperirea și dezvoltarea celor trei categorii îi vor ajuta să facă alegeri în cunoștință de cauză în ceea ce privește educația lor și, ulterior, dezvoltarea profesională pe o piață a muncii care este într-o continuă schimbare.
 • English

  Due to high youth unemployment, increased skills mismatches and school drop-outs in many EU Member States, career guidance for students finishing their compulsory education is receiving considerable attention – even more so since the COVID-19 pandemic. However, experience shows thateffective orientation needs to start earlier to permit equal opportunities and informed decisions among all young  people concerning their educational and professional future, helping them to find a pathway that suits them.

  In many countries, students as young as 13-14 have to choose whether they will continue in “general” education,  focus on “maths/science” or go into vocational training. Already from this young age, they have to  make important choices, which will affect their future career options. But how can these young people make  such informed decisions? And who is there to help them make these very important, life-determining choices?  Mainly parents, career guidance counsellors and teachers. Yet, educational staff is often ill-equipped to provide  career orientation to this age group, who at this stage in their lives would not benefit from specific career  guidance services. What they require most are so-called “Life Design Skills”, i.e. the knowledge, mind-set and  skills they will need to make informed choices concerning their education, and thereafter to develop their  professional lives in a labour market that will primarily be characterised by change.

Obiectivele Proiectului /
Project Objectives

 • Română

  Setul de instrumente Skills for Life este dezvoltat în comun de toți partenerii proiectului, care îl pilotează cu aproximativ 500 de profesori și 10.000 de elevi din Belgia, Germania, Italia și România. Aceasta este compusă din:

  • Un instrument de autoevaluare online pentru a-i ajuta pe elevi să își descopere punctele forte, punctele slabe, prioritățile, interesele și tipurile de personalitate, precum și să înceapă să ia în considerare modul în care acestea pot fi legate de diferite profiluri profesionale;
  • un joc de societate, disponibil atât offline, cât și online, pentru a-i ajuta pe elevi să își potrivească propriile caracteristici cu cele ale diferitelor profiluri profesionale și sectoare economice;
  • O serie de module de predare pe care profesorii le pot implementa cu ușurință la clasă, cu scopul de a crește gradul de conștientizare și competențele elevilor. O jumătate de zi de formare pentru a-i învăța pe educatori să desfășoare aceste activități este disponibilă, de asemenea, ca modul de formare online;
  • O metodologie de evaluare a impactului, ușor de utilizat, care le va permite educatorilor să măsoare evoluția și eficacitatea intervențiilor lor.
  Toate instrumentele proiectului vor putea fi accesate gratuit online în cinci limbi: olandeză, engleză, germană, italiană și română, și vor fi concepute pentru a fi utilizate cu ușurință dincolo de barierele lingvistice și culturale. Experiențele și cunoștințele importante rezultate din pilotarea setului de instrumente vor fi distribuite către persoane și instituții cu rol de decizie în privința consilierii în carieră pentru elevii care au între 13 și 14 ani. Partenerii vor face cunoscute rezultatele pilotării având în vedere acțiunile și politicile care sprijină orientarea eficientă a tinerilor în primele etape ale carierei și abilitățile de proiectare a vieții pentru tineri.

  Setul de instrumente va fi implementat, în mod comun, de către toți partenerii de proiect, ei vor utiliza instrumentele ca parte a activităților lor obișnuite și vor promova utilizarea acestora de către părțile interesate la nivel local. În plus, vor exista activități de diseminare destinate directorilor de școli, profesorilor, consilierilor, autorităților locale, camerelor de comerț și a altor părți interesate care au ca scop ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor.

 • English

  The Skills for Life Toolbox is jointly developed by all project partners who pilot it with approximately 500 educators and 10,000 students in Belgium, Germany, Italy and Romania. It is composed of:

  • An on-line self-evaluation tool to help students discover their strengths, weaknesses, priorities, interests and personality types, as well as to start considering how these may relate to different professional profiles;
  • A board game, available both offline and on-line, to help students match their own characteristics and  those of different job profiles and economic sectors in a playful way;
  • A series of teaching modules that educators can easily implement in their respective teaching  environment, enhancing the awareness and skills of the students; A half-day training to teach educators to deliver these activities, also available as on-line training  modules;
  • A user-friendly Impact Assessment Methodology that will enable educators to measure the impact and  efficacy of their interventions.
  All of the project tools will be freely accessible on-line in five languages: Dutch, English, German, Italian and  Romanian, and will be designed for easy usage beyond language and cultural barriers. Important experiences and insights from piloting the Toolbox will be channelled to policy-makers when seen  feasible by the project consortium, thereby highlighting actions and policies that support effective early-stage  career orientation and Life Design Skills for young people.

  The Toolbox will be jointly implemented by all project partners who will use the Toolbox as part of their regular  activities and promote its use by local stakeholders. Furthermore, there will be dissemination activities aimed at  school directors, educators, counsellors, local authorities, Chambers of Commerce and other stakeholders  concerned with youth employment.

Rezultatele așteptate /
Expected Outcomes

 • Română

  Setul de instrumente „Abilități pentru viață” va:

  • permite profesorilor, lucrătorilor de tineret, consilierilor de carieră și altor cadre didactice să ofere consiliere în carieră de timpuriu eficientă tinerilor cu vârste cuprinse între 13 și 14 ani din întreaga Europă;
  • permite tinerilor să aleagă un parcurs educațional care îi va conduce către un loc de muncă care li se potrivește;
  • oferi tinerilor competențele de care au nevoie în drumul lor spre o viață adultă autonomă și spre o piață a forței de muncă caracterizată de schimbare.
  În plus, proiectul va sensibiliza - părților interesate la nivel local, regional, național și european - cu privire la necesitatea de a introduce orientarea vocațională și consilierea în carieră a elevilor de la o vârstă fragedă, din timpul gimnaziului, și va promova rezultatele sale ca fiind un mijloc eficient și eficace de a răspunde acestei nevoi.
  Pe termen lung, acest proiect va contribui la reducerea decalajului dintre sistemele de educație și o piață a muncii în continuă evoluție. Ca urmare, tinerii vor fi mai bine pregătiți să își imagineze viitorul, să profite de noi oportunități și să fie mai rezistenți la schimbările constante și la tranzițiile continue.

  „Competențe pentru viață - setul de instrumente de orientare pentru proiectarea vieții” va contribui nu numai la construirea unei cariere mai satisfăcătoare pentru tineri, ci și la o economie europeană mai inovatoare și mai competitivă.

  Pentru a contribui la pregătirea tinerilor, obiectivul specific al acestui parteneriat strategic, cofinanțat de programul Erasmus+ al Uniunii Europene, este de a le permite profesorilor, lucrătorilor de tineret și consilierilor școlari să predea tinerilor abilități de proiectare pentru viață. În perioada octombrie 2020 - martie 2023, consorțiul de proiect format din Goethe-Institut (DE), Aliseo Liguria (IT), Școala de Valori (RO), Tracé Brussel (BE) și orașul Mannheim (DE), lucrează în vederea atingerii acestui obiectiv în primul rând prin dezvoltarea unui „set de instrumente de orientare pentru Life Design”, gata de utilizare pentru cadrele didactice. BIBB - Institutul Federal German pentru Educație și Formare Profesională (DE) completează consorțiul în calitate de partener asociat.
 • English

  To contribute to young people’s preparedness, the specific objective of this Strategic Partnership, co-financed by the Erasmus+ Programme of the European Union, is thus to empower teachers, youth workers, career guidance  providers (‘educators’) to teach Life Design Skills to young people. Between October 2020 and March 2023, the  project consortium consisting of the Goethe-Institut (DE), Aliseo Liguria (IT), Scoala de Valori  (RO), Tracé Brussel (BE) and the City of Mannheim (DE), works towards this objective primarily by developing  an ‘Orientation Toolbox for Life Design’ ready to use for educators. The BIBB – German Federal Institute for  Vocational Education and Training (DE) completes the consortium as an associated partner.