CE ESTE PROGRAMUL PROFESII BINE CIMENTATE?

Programul educațional, ‘’Profesii bine cimentate’’ oferă posibilitatea studentelor de la profile tehnice să descopere industria cimentului prin interacțiune directă cu profesioniștii din industrie prin abordarea unor tematici diverse de la promovarea egalității de gen în industria cimentului la creșterea atractivității și crearea unui mediu propice incluziunii femeilor din mediul tehnic.

ÎN CE CONSTĂ PROGRAMUL?

5 Ateliere Soft Skills

4 Ateliere Technical Skills

4 Webinarii tematice

1 Program Internship

Formular de înscriere

CE VEI FACE MAI EXACT?

Webinariile online
(23-Aprlie -30-Iunie)

vor avea invitate din cadrul companiei Holcim și alte invitate din domenii similare și vor dezbate teme precum

Rolul esențial jucat de femei în industria cimentului în întreaga lume

Progresul profesioniștilor de sex feminin atât în birouri,cât și în fabricile de ciment

Varietatea rolurilor ocupate de femei, de la entry-level până la poziții cheie și de conducere

Realizări profesionale ale femeilor în industria cimentului

Cum poate fi obținută paritatea în echipa de conducere a unei companii de ciment

Idei pentru îmbunătățirea reprezentării femeilor în industria cimentului

Idei pentru crearea unei comunități a companiilor din industria cimentului (din România) care să implementeze programe și strategii privind diversitatea de gen

Promovarea unor programe de dezvoltare profesională pentru femei în Holcim/industrie.

Atelierele soft skills
(15 - 19 Iunie)

se vor concentra pe dezvoltarea personalității, a caracterului, pe bunăstare și pe dezvoltarea unor compentențe, aptitudini și comportamente necesare secolului XXI: inteligență emoțională, creativitatea, programa internă,colaborarea și comunicarea.

Valori personale și universale

Inteligență Emoțională

Branding personal

Viitorul locurilor de muncă în industria cimentului și egalitatea de gen

Intraprenoriat

Programul de mentorat și internship se va desfășura în perioada 15 Iulie-15 Octombrie:

Cuprinde pregătire per specialitate alături de mentori Holcim.

Aleșd:

8 locuri pentru specializările:

Inginerie mecanică și mecatronică

Chimie & inginerie chimică

Inginerie minieră

Automatică și Calculatoare

Electronică și Automatizări

Câmpulung:

2 locuri pentru specializările:

Inginerie mecanică și mecatronică

Chimie & inginerie chimică

Inginerie minieră

Automatică și Calculatoare

Electronică și Automatizări

CE NE PROPUNEM CU ACEST PROIECT?

Promovarea egalității de gen în industria cimentului, creșterea atractivității și crearea unui mediu propice incluziunii femeilor din tehnic.

Evidențierea oportunităților de carieră din industrie, respectiv din Holcim.

Crearea unui spațiu inspirațional pentru profesionistele din Holcim

CUI NE ADRESĂM?

Studente de peste 20 de ani, înscrise în ciclul de licență în anii 3 și 4 și studente masterande înscrise la facultăți cu profil tehnic, inginerie.

Specializările targhetate:
Chimie și Inginerie Chimică, Inginerie Mecanică, Electronică și Automatizări și Inginerie Minieră.

REGULAMENT

 • Secțiunea 1.Organizatorul

  Organizatorul Programului Profesii bine cinmentate (denumita în continuare generic „Organizatorul”) este Asociația Școala de Valori cu sediul in București, Str. Șos. Pipera, Nr.50A, et.1, biroul 15, sector 2, cod poștal 020112 identificata cu CIF 26781002.

  Proiectul este sponsorizat de Holcim România .Proiectul este implementat de Școala de Valori în parteneriat cu Holcim România.

  Organizatorul se va ocupa de administrarea proiectului, de comunicarea anunţului proiectului, primirea aplicaţiilor si validarea lor. Prelucrarea datelor în vederea desfășurării proiectului este efectuată în conformitate cu prevederile Legii 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

  Proiectul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, obligatoriu pentru toţi participanţii*. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prevederile prezentului Regulament pe parcursul desfăşurării proiectului şi va aduce la cunoştinţa publicului modificările operate, prin publicarea acestora pe site-ul https://laboratoruldecariere.ro/.

  Programul ‘’Profesii bine cimentate’’ se adresează exclusiv studentelor înscrise în anii 3 și 4 la specializările de inginerie minieră,inginerie mecanică și mecatronică , inginerie chimică,automatică și automatizări în limita a 50 de locuri, nu vor achita taxa de participare, deoarece costurile de participare sunt acoperite de Holcim România.
 • Secțiunea 2.Aria de Desfășurare a Proiectului

  Proiectul este organizat și se desfășoară în online. Implementarea și desfășurarea proiectului și internship-urile disponibile în ultima etapă se vor desfășura în orașele  Aleșd și Câmpulung.

 • Secțiunea 3.Perioada de desfășurare

  Proiectul se va desfăşura în perioada 19-Aprilie - 30-Iunie 2021. Data limită de completare a formularului de înscriere pe baza căruia este efectuată participarea este 12-Mai 2021, ora 23:59.

  * Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba parcursul derularii campaniei de promovare și înscriere, inclusiv perioada ,în cazul ocupării locurilor targetate.

 • Secțiunea 4 .Dreptul de participare

  Proiectul se adresează fetelor* cu cetăţenie română, care studiază în una dintre Universitățile tehnice din România, tinere cu vârsta de peste 20 ani.Inscrierea se va face in urma completarii formularului de înscriere în limita celor 50 de locuri disponibile. În urma candidaturii, pentru a participa în program,este necesar ca primul primul criteriu de particpare să fie îndeplinit și reprezintă pragul sub care candidatura nu poate fi admisă.

   

  *înscrierea doar a unui tip de gen în program  este o cerința a sponsorului menită să încurajeze această categorii de meserii în rândul persoanelor de sex feminin.

   

  Studentele care au mai participat la una dintre edițiile anterioare ale proiectului se pot înscrie din nou.

 • Secțiunea 5 .Etapele proiectului

  • Perioada de înscriere ::: 19-Aprilie / 12-Mai 2021
  • Anunțarea participanţilor confirmați în tabără ::: 19-Aprilie /13-Mai 2021
  • Festivitatea de deschidere (online) ::: 14-Mai 2021
  • Atelierele Soft Skills ::: 14 Mai -30 Mai 2021
  • Atelierele Technical Skills ::: 1-Iunie -18-Iunie 2021
  • Festivitatea de închidere (online) ::: 30-Iunie 2021
  • Programul de internship (Aleșd și Câmpulung) :: 15-Iulie/ 15-Octombrie 2021
 • Secţiunea 6. Mecanismul de Aplicare la Proiect

  Detaliile privind protecția datelor cu caracter personal colectate prin intermediul acestui formular, vor fi prezentate și în cadrul acestuia și pot fi consultate și la adresa web https://laboratoruldecariere.ro/privacy-policy .

  Vor fi disponibile 50 de locuri pentru participarea în program.Dupa finalizarea atelierelor on-line, studentele vor avea posibilitatea de a aplica la programul de internship care pune la dispoziție 10 locuri.

  Este obligatorie participarea pe întreaga durată a proiectului la ateliere în perioada 15-Mai / 30 Iunie pentru participarea în programul de internship.. Prin înscriere, participanții inteleg ca dupa participare in atelierele online au responsabilitatea de participa pe tot parcursul proiectului ‘’Profesii bine cimentate’’ ,fără a exista obligația de a se înscrie în programul de internship.

  Data limită de înscriere : 12-Mai  2021, ora 23:59

  Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru aplicaţiile care nu au fost trimise în termenul specificat. Persoanele care se înscriu în proiect vor fi anunţate în scris prin email despre rezultatul obţinut, nu mai târziu în decursul a doua zile lucrătoare.

   

  Tinerii pot cere informaţii suplimentare la adresa ldc@scoaladevalori.ro , care va funcţiona pe toată durata Proiectului, şi la numărul de telefon 0721949940, în zilele lucrătoare, între orele 9:00 -17:00.

 • Secţiunea 7. Criterii de Selecţie

  C1 - 50 % Eligibilitate specializare în proiect
  C2 - 25 % Motivația de participare
  C3 - 25 % Locația curentă

 • Secţiunea 8. Jurizarea

   

  Preselecţia candidaţilor se va face pe baza evaluării tuturor criteriilor de validitate menţionate la Secţiunea nr. 7 din prezentul Regulament. Aplicaţiile valide vor fi evaluate de către responsabilul de proiect.

 • Secţiunea 9. Angajamente, Confidenţialitatea Datelor, Contribuții

  Prin participarea la proiectul , participanţii confirmă cunoaşterea prevederilor prezentului Regulament şi îşi exprimă acordul în privinţa acestora. Participarea la acest Proiect implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament

  Organizatorul garantează confidenţialitatea datelor personale ale tuturor participanţilor la acest Proiect, colectarea datelor cu caracter personal menţionate în fişa generală de date (Punctul I): nume, prenume, locul şi data naşterii, numele părinţilor, adresa completă, nr. de telefon, adresa de e-mail, fiind realizată exclusiv în scopul identificării exacte a participanţilor şi a contactării acestora.

  Participantul la Proiect, în calitate de persoană vizată, are, conform legislației în vigoare, următoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la intervenţie asupra datelor (art. 14), dreptul la opoziţie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 14) şi dreptul de a se adresa justiţiei (art. 18).

   

  Participanţii au dreptul de a obţine, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta şi au de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia lor particulară, ca datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care exista dispoziţii legale contrare. Participanţii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată Organizatorului, ştergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu prevederile legale. În vederea exercitării acestor drepturi, Participantul va transmite o cerere scrisă, datată şi semnată către este Asociația Școala de Valori cu sediul in Bucuresti, Str. Șos. Pipera, Nr.50A, et.1, biroul 15, sector 2, cod poștal 020112 identificata cu CIF 26781002 sau către adresa de email date@scoaladevalori.ro.

 • Secţiunea 10. Forţa Majoră

  Pentru scopul acestui Regulament, Forţa Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către Organizator şi a cărui apariţie pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament. În categoria acestor evenimente sunt incluse, fără a se limita la acestea: războaie, incendii, inundaţii, greve şi blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum şi orice reglementare care poate apărea ulterior intrării în vigoare a Contractului şi care poate interzice sau modifica termenii Actului informativ, etc.
  Dacă o situaţie de forţă majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa sa, împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului şi continuarea Proiectului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art.1082 şi 1083 Cod Civil. Dacă Organizatorul invocă forţă majoră, este obligat să comunice participanţilor la proiect, în termen de 5 zile de la apariţia cazului de forţă majoră, existenţa acestuia.

 • Secţiunea 11. Litigii

  În cazul unor litigii apărute între Organizator şi participanţii la Proiect, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă.

  Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente române de la sediul Organizatorului.

 • Secţiunea 12. Regulamentul Proiectului

  Regulamentul Programului Profesii bine cimentate- ediția București a fost publicat pe pagina de web : https://laboratoruldecariere.ro/

  Orice colectare de date din prelucrare teste, inscriere in proiect vor fi prelucrate conform politicii de confidentialitate de pe siteul asociatiei  https://laboratoruldecariere.ro/privacy-policy

PARTENER